تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1374 
الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه قم ـ مرکز تربیت مدرس 
 
دکترا 
1381 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه قم 
 
سطح 4